Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Begrippen

Stichting Primavera Pers wordt in het hiernavolgende “Primavera Pers” genoemd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Primavera Pers worden gesloten, tenzij Primavera Pers zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord heeft verklaard.
 2. Indien partijen afspraken maken die inhoudelijk afwijken van deze algemene voorwaarden, dan gaan de specifieke contractsbepalingen voor deze algemene voorwaarden gelden.

Artikel 3: Overeenkomsten/bestellingen

 1. Alle bestellingen dienen schriftelijk dan wel elektronisch te worden aangeleverd.
 2. Primavera Pers behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4: Prijzen

Alle aangeboden verkoopprijzen en condities in de catalogus, in bijzondere bepalingen of anderszins, zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De genoteerde verkoopprijzen zijn indien niet uitdrukkelijk anders vermeld inclusief BTW. Onvoorziene prijsverhogingen door onze leveranciers al of niet met terugwerkende kracht, alsmede wijzigingen in de koersverhoudingen, invoerrechten, omzetbelasting, of wettelijke loonronden geven Primavera Pers het recht naar keus dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In het geval van prijsverhoging heeft ook de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Levertijden

 1. Levertijd wordt bij benadering opgegeven en is niet bindend.
 2. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de koper niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 3. Levering in gedeelten is toegestaan.

Artikel 6: Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Primavera Pers het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat Primavera Pers daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Primavera Pers kan worden verlangd. In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen en werkstakingen bij Primavera Pers c.q. bij haar leveranciers en wanprestaties door leveranciers van Primavera Pers.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan 6 maanden vertraagd wordt, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst.
 4. Indien Primavera Pers bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan, is Primavera Pers gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Primavera Pers geleverde zaken blijven het volledig eigendom van Primavera Pers, totdat zij door of namens de koper geheel zijn betaald. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad, te allen tijde door Primavera Pers worden teruggenomen, terwijl de koper als dan verplicht zal zijn deze zaken terstond op eerste aanmaning franco aan Primavera Pers te retourneren.
 2. De verkochte zaken blijven in eigendom tot zekerheid van Primavera Pers, ook zolang Primavera Pers vorderingen heeft of zal krijgen uit hoofde van eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.
 3. In het geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de overeengekomen termijn, aanvraag surséance van betaling, faillissement, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de koper, heeft Primavera Pers het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is als haar eigendom terug te nemen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd het recht om vergoeding te verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Primavera Pers heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 8: Betalingstermijn

Primavera Pers kent een betalingstermijn van 30 dagen.

Artikel 9: Niet-betaling

 1. Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijk ondeugdelijke levering of op grond van het feit dat de levering nog niet compleet is, onverminderd het bepaalde in artikel 13.
 2. Indien de koper met betaling op de vervaldatum in gebreke blijft, heeft Primavera Pers het recht de overeenkomst ter zake van de nog te leveren zaken op te schorten of de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Primavera Pers om daarnaast vergoeding van geleden schade te vorderen.
 3. Bij niet-nakoming van zijn verplichtingen is de koper gehouden aan Primavera Pers de wettelijke rente over het gehele opeisbare bedrag inclusief BTW te vergoeden, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die deze voor de inning van haar vordering maakt.

Artikel 10: Leveringscondities

 1. Tenzij anders is overeengekomen en geldt dat de zaken voor rekening en risico van Primavera Pers worden afgeleverd op de overeengekomen plaats van aflevering. Het uitladingsrisico is daarbij voor rekening van de koper.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Primavera Pers zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.
 3. Als tijdstip van levering geldt de datum van verzending van de zaken.
 4. Afspraken over uitlevering worden in onderling overleg gemaakt.

Artikel 11: Verhuur

Conform de bepalingen van de Auteurswet 1912 mogen geleverde zaken – ook die via het Centraal Boekhuis zijn geleverd - niet worden verhuurd, dan met toestemming van Primavera Pers en na het bereiken van overeenstemming over de ter zake te betalen billijke vergoeding.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Primavera Pers en van het personeel en de producten van Primavera Pers voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Primavera Pers is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 2. Primavera Pers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Primavera Pers.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Primavera Pers jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Primavera Pers verschuldigd is.

Artikel 13: Reclames

 1. Reclames dienen binnen 8 dagen na afleveringsdatum schriftelijk ter kennis van Primavera Pers te worden gebracht. Indien binnen deze termijn door Primavera Pers geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Primavera Pers geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 2. Wordt een reclame ingewilligd, dan kan naar keuze van Primavera Pers het geleverde voor rekening van Primavera Pers hersteld worden dan wel tot vervanging van het geleverde overgegaan worden, waarbij de vervoerskosten voor rekening van Primavera Pers komen. Reclames kunnen nimmer leiden tot verdere verplichtingen voor Primavera Pers.

Artikel 14: Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en de uitleg of uitvoering ervan, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Leiden, zulks tenzij de wet afwijking van de bevoegde rechter niet toestaat. Voorafgaande aan het aanhangig maken van een procedure zullen partijen trachten middels overleg of mediation het geschil op te lossen. De mediation zal worden geleid door een gecertificeerde NMI-mediator.

Artikel 16: Handelsregister

Stichting Primavera Pers Pers is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 28055712.